مدیریت امور آبفاروستایی شهرستان آباده مدیریت امور آبفا روستایی شهرستان آباده با هدف تامین آب شرب و بهداشتی برای روستاییان شهرستان مشغول به فعالیت و در حال حاضر تعداد 17 روستا و 3500 مشترك تحت پوشش این مدیریت از زیر مجموعه وزارت نیرو ، می باشد . آدرس : فارس - آباده - میدان بسیج مدیریت امور آبفار شهرستان آباده - ت لفكس 07513332830 http://abfar-abadeh.mihanblog.com 2018-11-11T16:03:08+01:00 text/html 2011-11-14T05:54:59+01:00 abfar-abadeh.mihanblog.com آبفار آباده عید غدیر خم عید ولایت بر همگان مبارك http://abfar-abadeh.mihanblog.com/post/14 <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:rect style="Z-INDEX: 1; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 81pt; WIDTH: 559.95pt; HEIGHT: 369pt; MARGIN-LEFT: 27pt; LEFT: 0px; mso-wrap-style: none" id=_x0000_s1026><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><v:textbox style="mso-next-textbox: #_x0000_s1026"></v:textbox><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" /><w:wrap anchorx="page"></w:wrap></FONT></FONT></v:rect><IMG style="WIDTH: 456px; HEIGHT: 272px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRT8LVv1rA_MATCIc0d8Xb-WHm9p4RNf2XAPdbUCMq3yMNY09L77w" width=456 height=194><SPAN style="Z-INDEX: 1; POSITION: absolute; LEFT: 0pt; mso-ignore: vglayout"> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8"> <DIV style="PADDING-BOTTOM: 4.35pt; PADDING-LEFT: 7.95pt; PADDING-RIGHT: 7.95pt; PADDING-TOP: 4.35pt" class=shape v:shape="_x0000_s1026"> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=ltr><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><FONT size=4><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></FONT></v:shapetype></SPAN></P></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></SPAN><FONT size=4><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Baran Outline'; COLOR: #993366; FONT-SIZE: 41pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=AR-SA></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=4><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Baran Outline'; COLOR: #993366; FONT-SIZE: 41pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=AR-SA>اَلْحَمدُ لِلهِ الَّذِی جعلنا منَ المُتَمَسِّكینَ بِوِلایة امیرِ المُومِنین</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Baran Outline'; COLOR: #993366; FONT-SIZE: 29pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=AR-SA>(ع ).</SPAN></B></FONT> </P> <P></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=4><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Baran Outline'; COLOR: #993366; FONT-SIZE: 29pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=AR-SA></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: IranNastaliq; COLOR: #993366; FONT-SIZE: 41pt; mso-bidi-font-family: 'B Baran Outline'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></FONT>&nbsp;</P> text/html 2011-10-13T08:17:39+01:00 abfar-abadeh.mihanblog.com آبفار آباده مانور امداد و نجات در هفته كاهش بلایای طبیعی در شهرستان آباده http://abfar-abadeh.mihanblog.com/post/12 <P style="MARGIN: 0cm -34.7pt 0pt -36pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Shiraz'; FONT-SIZE: 26pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=4 face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG>در دومین روز<SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Shiraz'; FONT-SIZE: 26pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN> از هفته كاهش </STRONG></FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Shiraz'; FONT-SIZE: 26pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=4 face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG>بلایای طبیعی در شهرستان آباده با </STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -34.7pt 0pt -36pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Shiraz'; FONT-SIZE: 26pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=4 face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;حضور ادارات و مدیریت آبفاروستایی شهرستان , مانور امداد و</STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -34.7pt 0pt -36pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Shiraz'; FONT-SIZE: 26pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=4 face="georgia,times new roman,times,serif"><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;نجات در محل روستای حشمتیه برگزار شد .</STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -34.7pt 0pt -36pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Shiraz'; FONT-SIZE: 26pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Shiraz'; FONT-SIZE: 26pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><IMG style="WIDTH: 470px; HEIGHT: 344px" border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/5ykkeoayxut1z2lt3a9t.jpg" width=1051 height=1362></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm -34.7pt 0pt -36pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Shiraz'; FONT-SIZE: 26pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 0cm -34.7pt 0pt -36pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Shiraz'; FONT-SIZE: 26pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 0cm -34.7pt 0pt -36pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Shiraz'; FONT-SIZE: 26pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 0cm -34.7pt 0pt -36pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Shiraz'; FONT-SIZE: 26pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 0cm -34.7pt 0pt -36pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Shiraz'; FONT-SIZE: 26pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 0cm -34.7pt 0pt -36pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Shiraz'; FONT-SIZE: 26pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> text/html 2011-10-13T07:17:14+01:00 abfar-abadeh.mihanblog.com آبفار آباده پروژه انتقال آب به شهر سورمق و 13 روستای مسیر از مخازن گدار مزرعه http://abfar-abadeh.mihanblog.com/post/10 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 20pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 16.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 20pt" dir=rtl lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 20pt" dir=rtl lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 20pt" dir=rtl lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 20pt" dir=rtl lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 20pt" dir=rtl lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 20pt" dir=rtl lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 20pt" dir=rtl lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 20pt" dir=rtl lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 20pt" dir=rtl lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 20pt" dir=rtl lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 20pt" dir=rtl lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 20pt" dir=rtl lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 20pt" dir=rtl lang=FA> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 20pt" dir=rtl lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 20pt" dir=rtl lang=FA><FONT size=2 face=verdana,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>&nbsp;<FONT size=3>طی مراسمی با حضور معاونت محترم وزیر نیرو جناب آقای مهندس عطارزاده ،نماینده محترم مجلس<SPAN>&nbsp;</SPAN> حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمد جانی و فرماندارمحترم &nbsp;شهرستان آقای خرسندی و دیگر مسئولین شهرستان كلنگ &nbsp;پروزه انتقال آب به شهر سورمق و 13 روستای بخش مركزی از مخازن گله دار مزرعه زده شد </FONT></STRONG></FONT><SPAN><FONT size=3 face=verdana,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>.</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 20pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=FA><FONT size=3 face=verdana,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>مجری پروژه شركت سهامی آب منطقه ای فارس می باشد و پس ار تكمیل به شركتهای آبفا شهری و روستایی تحویل داده خواهد شد .</STRONG></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 20pt" dir=rtl lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 20pt" dir=rtl lang=FA><SPAN><IMG style="WIDTH: 419px; HEIGHT: 242px" border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/6ld9xjzhfps8h3xqwmx.jpg" width=1129 height=712></SPAN></SPAN></SPAN></P></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN> text/html 2011-03-21T09:46:04+01:00 abfar-abadeh.mihanblog.com آبفار آباده سال 1390 ، سال جهاد اقتصادی مبارك . http://abfar-abadeh.mihanblog.com/post/8 <P align=center><EM><STRONG style="COLOR: #666699; FONT-SIZE: 12pt"><SPAN style="COLOR: #993366"><EM><STRONG style="FONT-SIZE: 14pt">سال نو </STRONG></EM></SPAN>، از آغوش مطهر خداوند فرا می رسد<BR>وقلب من ستایش می کند:<BR>خدایا ! مرا متبرک کن<BR>تا هر روز که در راه رسیدن به «تو» گام بر میدارم <BR>با تحسین و حیرت<BR>زیبائی را بجویم که همانا سرشت «تو»ست.<BR>خدیا مرا برکت آن بخش<BR>که هر روز وظیفه خویش را به انجام برسانم<BR>به برادران و خواهرانم یاری برسانم<BR>تا بار خود را در فراز و نشیب&nbsp; زندگی بر دوش کشند.<BR>و هر روز نیایش کنم:<BR>در آفتاب و باران بادا که خواست «تو» تحقق پذیرد.<BR>آمین</STRONG></EM></P> <P align=center><STRONG><EM><FONT color=#666699 size=3>------------------<FONT color=#cc33cc><FONT size=5>سال نو مبارك</FONT> </FONT>---------------------</FONT></EM></STRONG></P> text/html 2011-03-21T06:41:05+01:00 abfar-abadeh.mihanblog.com آبفار آباده گزیده ای از عملكرد مدیریت امور آبفاروستایی شهرستان آباده در سال 1389 http://abfar-abadeh.mihanblog.com/post/9 <DIV style="BORDER-BOTTOM: windowtext 5.25pt double; BORDER-LEFT: windowtext 5.25pt double; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 4pt; PADDING-RIGHT: 4pt; BACKGROUND: #ccffff; BORDER-TOP: windowtext 5.25pt double; BORDER-RIGHT: windowtext 5.25pt double; PADDING-TOP: 1pt; mso-element: para-border-div; mso-border-alt: double-wave windowtext 5.25pt"> <P style="BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; BACKGROUND: #ccffff; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: double-wave windowtext 5.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 0cm 4.0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><FONT size=3 face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; BACKGROUND: #ccffff; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: double-wave windowtext 5.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 0cm 4.0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: IranNastaliq; FONT-SIZE: 24pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: IranNastaliq; FONT-SIZE: 24pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; BACKGROUND: #ccffff; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: double-wave windowtext 5.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 0cm 4.0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: IranNastaliq; FONT-SIZE: 33pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>گزیده ای از عملكرد مدیریت امور آبفاروستایی شهرستان آباده در سال 1389<o:p></o:p></SPAN></P></DIV> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p><FONT size=3 face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p><FONT size=3 face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">1-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp; </SPAN></FONT></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>پیگیری آبرسانی به روستا های مركزی آباده كه ان شا اله در سال 1390 این پروژه اجرایی خواهد شد .<o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">2-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp; </SPAN></FONT></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تحت پوشش بردن روستا های فتح آباد و محمد آباد از دهستان خسرو شیرین </SPAN></B></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">3-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp; </SPAN></FONT></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ایجاد شبكه موقت و تعبیه چند شیر برداشت در روستای قلعه گوری</SPAN></B></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'" dir=ltr><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">4-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp; </SPAN></FONT></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تعویض و اصلاح مقدار 8 كیلو متر شبكه های داخلی روستا ها </SPAN></B></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">5-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp; </SPAN></FONT></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تعویض منبع هوایی 50 متر مكعبی روستای شورجستان با اعتبار 300 میلیون ریال از محل اعتبارات خشكسالی&nbsp;</SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">6-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp; </SPAN></FONT></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>نوسازی تاسیسات </SPAN></B></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face="Times New Roman">–</FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> بهسازی چشمه همچنین بازسازی شبكه و احداث خط انتقال روستای خسرو شیرین به طول 4 كیلومتر&nbsp;</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'" dir=ltr><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">7-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp; </SPAN></FONT></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>نمونه گیری و انجام ازمایشات میكروبی و شیمیایی 330 مورد و 3180 مورد كلر سنجی </SPAN></B></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">8-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp; </SPAN></FONT></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ارائه خدمات گند زدایی یا تجهیز موتور خانه ها به دستگاه كلر زن گازی </SPAN></B></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">9-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp; </SPAN></FONT></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>برگزاری <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>كلاسهای آموزشی و توجیهی جهت بالا بردن مهارت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>دانش فنی كاركنان و پیمانكاران و آبداران </SPAN></B></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">10-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></FONT></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>در راستای طرح تكریم ارباب رجوع و به منظور ارائه خدمات مطلوب به مشتركین در هنگام خرید انشعاب اقدام به راه اندازی دستگاه پایانه فروش در امور ابفاروستایی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>و همچنین فروش انشعاب در دفاتر پستی روستاها انجام شده است .</SPAN></B></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">11-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></FONT></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>افزایش توان نرم افزاری و ارائه خدمات قرائت كنتور با دستگاه كامپیوتری كنتور خوان </SPAN></B></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Koodak'" dir=ltr><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> text/html 2010-10-17T06:33:54+01:00 abfar-abadeh.mihanblog.com آبفار آباده آشنایی و جلسه هماهنگی http://abfar-abadeh.mihanblog.com/post/7 <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">بمنظور آشنائی بیشتر آبداران به وظائف ومسئولیتهای مربوطه جلسه ای باحضورشریفی مدیرامور ابفاروستائی اباده ودیگر همكاران ونماینده پیمانكار وآبداران درمورخ 21/7/89 درمحل مدیریت امور آبفاروستائی برگزار گردید .دراین جلسه پس از خوش آمد گوئی وتبریك بمناسبت بزرگداشت سالروز میلاد حضرت <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>احمد بن موسی شاهچراغ ( ع ) <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>توسط شریفی مدیر امورآبفاروستائی اهم وظائف آبداران وپیمانكار بشرح ذیل تشریح گردید .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p><FONT size=3 face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">اهمیت قرائت صحیح وبموقع<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>كنتورمشتركین وجلوگیری از تضییع حقوق مشترك .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">تهیه و صدور <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>كارت شناسائی جهت آبداران <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">ارزیابی آبداران و پیمانكار بصورت ماهانه و مشخص شدن آبدارنمونه بصورت ماهانه و تشویق ایشان .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3 face="Times New Roman">كنترل دستگاه های كلرزن وكلرسنجی مستمر شبكه وارائه گزارش مربوطه واستفاده از ماسك جهت جلوگیری از حوادث وگاز گرفتگی كه بروشور اموزشی </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Titr'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2010-10-02T09:52:34+01:00 abfar-abadeh.mihanblog.com آبفار آباده توجیه پیمانكار تعمیر و نگهداری و خدمات مشتركین آبفار شهرستان آباده http://abfar-abadeh.mihanblog.com/post/6 <P><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>در تاریخ دهم مهر ماه سال 1389 به منظور آشنایی پیمانكار خدمات مشتركین و تعمیرو نگهداری جلسه ای با حضور مسئولین از مركزاستان و شریفی مدیریت شهرستان فروزان، شهبازی،&nbsp;مسئولین بهره برداری و خدمات مشتركین در محل اداره برگزار شد و توصیه های لازم در خصوص وظایف و پیگیری وصول مطالبات به پیمانكارداده شد.</FONT></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 491px; HEIGHT: 346px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://728625.20upload.net/files/sh1/12860144101.jpg" width=973 height=866></P> text/html 2010-09-06T06:30:18+01:00 abfar-abadeh.mihanblog.com آبفار آباده افتتاح منبع هوایی روستای شورجستان http://abfar-abadeh.mihanblog.com/post/5 <FONT size=5 face=verdana,arial,helvetica,sans-serif><STRONG> <P align=center><FONT size=5 face=verdana,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>سال تلاش و همت مضاعف بر همگان مبارك .</STRONG></FONT></P> <P><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>در تاریخ دوم شهریور ماه 1389 طی مراسمی با حضور فرماندار محترم شهرستان و مسئولین محلی منبع هوایی روستای شورجستان با هزینه ای بالغ بر 300 میلیون ریال </FONT><FONT size=4 face=Arial>افتتاح گردید .</FONT></P> <P><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></P> <P><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>با بهره برداری از منبع جدید آب&nbsp; با كیفیت مطلوبتراز قبل &nbsp;دراختیار روستاییان محترم شورجستان قرار گرفت .</FONT></P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P></STRONG></FONT> text/html 2010-04-13T14:09:58+01:00 abfar-abadeh.mihanblog.com آبفار آباده شرح عملیات فروش انشعاب دائم و موقت http://abfar-abadeh.mihanblog.com/post/3 <P align=center><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=5>شرح عملیات فروش انشعاب دائم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>و موقت</FONT></SPAN></P><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=5><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 22.9pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT color=#333333><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">1- مراجعه متقاضی به آبدار یا پیمانکار یا امور آبفار شهرستان&nbsp;برای دریافت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>فرم تقاضانامه خرید انشعاب (</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN>1</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN>/</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">F/722</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN>) و تکمیل آن . <o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 22.9pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: list -.1pt"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#333333>2-<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>مراجعه متقاضی به&nbsp;خدمات &nbsp;مشترکین شهرستان برای ارائه فرم تکمیل شده و مدارک مندرج در آن.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 22.9pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: list -.1pt"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#333333>3-<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>استعلام از رایانه امورمشترکین شهرستان برای اعلام بدهی احتمالی بابت اشتراک های دیگر.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 22.9pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#333333>4- تکمیل فیش<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بانکی و راهنمایی متقاضی به بانک یا پست بانک برای واریز هزینه کارشناسی و تشکیل پرونده <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 22.9pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#333333>تبصره : در پاره ای موارد بنا به تشخیص مدیر امور آبفار شهرستان مبنی بر نتیجه مثبت کارشناسی و استعلام ها و عدم بدهی متقاضی به شرکت آبفار ، با مسئولیت مدیر امور آبفار شهرستان ، ثبت هزینه تشکیل پرونده و کارشناسی و حق انشعاب در یک فیش بلامانع است .<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 22.9pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#333333>5-<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ارائه فیش واریز هزینه کارشناسی و تشکیل پرونده به اداره مالی یا باجه پست بانک (توسط متقاضی یا پیمانکار)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 22.9pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT color=#333333><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">6-<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>اعزام کارشناس جهت کارشناسی و تایید فرم(</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN>1</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN>/</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">F/722</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN>)<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 22.9pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT color=#333333><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">تبصره : در صورتی که انشعاب غیر مسکونی بوده و فاصله آن تا شبکه بیش از 20 متر و تقاضای بیش از 20 متر مکعب آب داشته باشد باید فرم (</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN>11</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN>/</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">F/722</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN>) نیز تکمیل شود.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 22.9pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#333333>7-<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>استعلام از مدیر امور آبفار شهرستان در خصوص امکان واگذاری انشعاب (درصورتی که تقاضای انشعاب از باجه پست بانک شروع شده باشد)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 22.9pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT color=#333333><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">8- تأیید مدیر امور آبفار شهرستان در خصوص امکان واگذاری انشعاب<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>(</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN>1</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN>/</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">F/722</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN>)<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 22.9pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#333333>9-<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>پاسخ به استعلام با پست بانک در خصوص واگذاری انشعاب (درصورتی که تقاضای انشعاب از باجه پست بانک شروع شده باشد)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 22.9pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#333333>10-<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>مراجعه متقاضی به اداره یا باجه پست بانک جهت اخذ نتیجه کارشناسی <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 22.9pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#333333>11- کنترل<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>مدارک توسط کارشناس خدمات مشترکین یا مسئول باجه پست بانک<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 22.9pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT color=#333333><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">12-<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>در صورت موافقت با واگذاری انشعاب، تکمیل فرم قرارداد واگذاری انشعاب </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN>3)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN>/</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN>(F/722</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>و در صورت نیاز دریافت جواب<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>استعلام ها</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN>4) </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN>/</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN> (F/722</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN> و<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>واریز حق انشعاب طی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>فیش بانکی و ارائه به امورمالی شهرستان یا باجه پست بانک .<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 22.9pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT color=#333333><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">13-<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ثبت موقت اطلاعات در رایانه و صدور برگ ارزیابی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN>5)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN>/</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN>(F/722</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>در صورتی که فروش انشعاب توسط پست بانک انجام شود نیاز به انجام این مرحله نیست مگراینکه مراجعه متقاضی جهت انجام مرحله بعد(پرداخت هزینه حق انشعاب) بیش از یک ماه طول بکشد که در این صورت پست بانک موظف است کل پرونده را جهت ثبت اطلاعات در رایانه به امور آبفار شهرستان ارسال نماید . <o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 22.9pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT color=#333333><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">14-<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>صدور مجوز وصل (</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN>6</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN>/</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">F/722</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN>) ،<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ابلاغ به پیمانکار و ارائه گزارش وصل . <o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 22.9pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT color=#333333><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">15-<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>نصب انشعاب توسط پیمانکار طبق «دستورالعمل نصب انشعاب»، تکمیل فرم مربوطه و تحویل فرم تکمیل شده گزارش اتصال انشعاب (</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN>6</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN>/</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">F/722</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN> ) توسط پیمانکار به امور مشترکین یا باجه پست بانک .<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 22.9pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#333333>16- ارسال پرونده مشترک از طریق پست توسط باجه پست بانک به امور آبفار شهرستان (در صورتی که تقاضای انشعاب از باجه پست بانک شروع شده باشد)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 22.9pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#333333>17-<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ثبت دائم اطلاعات در رایانه <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 22.9pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT color=#333333><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">18-<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>صدور پروانه بهره برداری و تحویل به مشترک یا ارسال به پست بانک طی نامه برای تحویل به مشترک<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>(</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN>8</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN>/</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">F/722</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN> )<o:p></o:p></SPAN></FONT></P></o:p></FONT></SPAN> text/html 2010-04-13T13:30:42+01:00 abfar-abadeh.mihanblog.com آبفار آباده درباره شهرستان آباده http://abfar-abadeh.mihanblog.com/post/1 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><U><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><IMG style="WIDTH: 533px; HEIGHT: 647px" height=627 alt="" hspace=0 src="http://www.akairan.com/images/iran/abadeh.jpg" width=639 align=baseline border=0></FONT></SPAN></U></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><FONT face="Times New Roman" color=#6633ff size=3><FONT face=impact size=6>موقعیت ووسعت شهرستان آباده</FONT> &nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">شهرستان آباده با وسعت 7500کیلومتر مربع در شمال استان فارس با مرکزیت شهر آباده قرار دارد این شهرستان از شرق به شهرستان ابرکوه در استان یزد ، از جنوب به شهرستان</FONT></FONT></SPAN><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>خرم بید ، از غرب به شهرستان اقلید و شهر سمیرم و از شمال به استان اصفهان متصل است . فاصله مرکز شهرستان تا شیراز 275کیلومتر است و در فاصله 200 کیلومتری جنوب&nbsp;</FONT></FONT></SPAN><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">مرکز استان اصفهان قرار دارد و به جهت استقرار در مجاورت جاده سراسری جنوب به مرکز کشور وضعیت خاصی برای خود ایجاد نموده است.. این شهرستان در حد فاصل طول </FONT></FONT></SPAN><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">جغرافیایی 51 درجه و 51 دقیقه تا 53 درجه و عرض جغرافیایی 30 درجه و 49 دقیقه تا 31 درجه و 39 دقیقه قرار دارد .ارتفاع این شهرستان از سطح دریا 2030 متر می باشد&nbsp;</FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><U><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">پیشینه تاریخی <o:p></o:p></FONT></SPAN></U></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><U><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt"><o:p><SPAN style="TEXT-DECORATION: none"><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></SPAN></o:p></SPAN></U></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=FA>آباده بر گرفته از واژه آپاتیه</SPAN></B><SPAN lang=FA> به معنای دایر – معمور – مسکون – پر جمعیت و با اضافه شدن (ه ) به آخر آن محل آباد را می رساند که به استناد کاوشهای باستان شناسی سکونت در</SPAN></FONT></FONT><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">محدوده فعلی آباده به هزاره اول قبل از میلاد بر میگردد. کردهای چادر نشین در دوره هخامنشی نخستین کسانی بودند که در دشتهای حد فاصل آباده و اصفهان اسکان یافته اند . در دوره&nbsp;</FONT></FONT></SPAN><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">صفویه و زندیه همزمان با حضور شاه اسماعیل سوم شهر آباده در مسیر جدیدی از پیدایش ویژگیهای شهر نشیینی قرار گرفت و اولین ساخت وسازها با جلوه گاههای یک شهر شرقی </FONT></FONT></SPAN><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">در آباده ایجاد شد . با تاسیس فرمانداری در سال 1302 و شهرداری در 1304 موجودیت مستقل سیاسی این شهرستان تجلی یافت و به عنوان یکی از 49 شهرستان کشور در استان&nbsp;</FONT></FONT></SPAN><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">هفتم جای گرفت.</FONT></FONT></SPAN><SPAN lang=FA><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><U><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">موقعیت فرهنگی اجتماعی <o:p></o:p></FONT></SPAN></U></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">زبان مردم شهرستان عموما" فارسی سلیس می باشد و فوق العاده به فرهنگ و زبان خود پایبند بوده و ذهن فرد فرد این مردمان نمایشگاه شعر و ادب و فرهنگ و هنر می باشد از لحاظ&nbsp;</FONT></FONT></SPAN><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">مکتب صد در صد پیرو مکتب حیات بخش اسلام و شیعه اثنی عشری بوده و همچنین دارای 56 مسجد 56 حسینیه و 4 امامزاده به نامهای امامزادگان احمد و جعفر در شهر بهمن و</FONT></FONT></SPAN><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">امامزاده محمد در روستای شورجستان و امامزاده ابراهیم در ایزدخواست می باشد. شهرستان آباده با جمعیتی قریب&nbsp;<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>123959نفر دارای یک بخش مرکزی شامل پنج شهر آباده ،&nbsp;</FONT></FONT></SPAN><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">ایزدخواست، بهمن ، سورمق ، صغاد و پنج دهستان و چهارده روستا می باشد در بخش آموزش عالی تعداد 5 مرکز آموزش عالی دانشگاه پیام نور ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه&nbsp;</FONT></FONT></SPAN><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">علمی و کاربردی ، آموزشکده فنی و حرفه ای و مرکز آموزش عالی غیر انتفاعی و تعداد دو حوزه علمیه برادران مشغول فعالیت می باشند . <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><U><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">موقعیت سیاسی – اجتماعی <o:p></o:p></FONT></SPAN></U></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">مردم شهرستان آباده در همه عرصه های اجتماعی و سیاسی حضور فعال و چشمگیر داشته اند و در سالهای دفاع مقدس با اعزام 24000 نیرو به جبهه های حق علیه باطل و تقدیم 400&nbsp;</FONT></FONT></SPAN><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">شهید ، 11 مفقود الا ثر ، 578 جانباز و 11 آزاده سرافراز و فاداری خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به اثبات رساندند. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><U><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">ویژگی های گردشگری آباده : <o:p></o:p></FONT></SPAN></U></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">شهر آباده از شهرهای فرهنگی و سیاحتی شمال استا ن<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>فارس است . از نظر آب و هوایی این شهرستان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>جزء شهرستانهای سرد سیر و معتدل استان محسوب گردیده و این مهم در</FONT></FONT></SPAN><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>ساختار معماری سنتی و لباسهای محلی این منطقه قابل تامل است از نقاط<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>تفریحی و<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>دیدنی طبیعت شهرستان آباده میتوان به باغهای و کشتزارهای صغاد و بهمن در شمال شرق آباده&nbsp;</FONT></FONT></SPAN><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">اشاره کرد . از دیگر ویژگیهای این شهرستان منبت کاری بوده که شهرت جهانی دارد . ملکی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>و گیوه های آباده نیز در نهایت ظرافت و استحکام و دقت تهیه ودر نوع خود بی نظیر</FONT></FONT></SPAN><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>است. </FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><U><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">مشاهیر بنام این شهرستان :<o:p></o:p></FONT></SPAN></U></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><U><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt"><o:p><SPAN style="TEXT-DECORATION: none"><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></SPAN></o:p></SPAN></U></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">حاج محمد جعفر آباده ای ( فقیه ) – پور فریدون ( شاعر سده هفتم هجری ) – سقیما آباده ای<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>( شاعر ) – مذنب ( مرثیه سرا ) – حبیب الله ذوالفنون وفرزندان ( موسیقیدان ) – اورنگ خضرایی (شاعر ) و بیش از400 چهره برجسته علمی – اساتید و دانشمندان آباده ای که در سراسر جهان منشاء اثرات بزرگ هستند .</FONT></FONT></SPAN></B><B><U><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt"><o:p><SPAN style="TEXT-DECORATION: none"><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></SPAN></o:p></SPAN></U></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><U><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt"><o:p><SPAN style="TEXT-DECORATION: none"><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></SPAN></o:p></SPAN></U></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman"><B><U><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt">آثار تاریخی :</SPAN></U></B></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman"><B><U><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt">&nbsp;</SPAN></U></B><SPAN lang=FA><FONT size=3>1- قلعه ایزدخواست 2- کاروانسرای ایزد خواست 3- کاروانسرای شاه عباسی شورجستان 4- کاروانسرای خان خوره 5- تیمجه صرافیان 6- باغ امید سالار<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></FONT></SPAN></FONT><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">7- کلاه فرنگی آباده8- کلاه فرنگی سورمق 9- قصر بهرام گور سورمق10-اولین سد قوسی جهان در ایزدخواست 11- چاپارخانه چهل زرعی 12- منزل شاه اسماعیل</FONT></FONT></SPAN><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>13- قلعه کریم آباد 14- تل ساریاتان 15- تل قلعه ارون 16- تپه دولت آباد 17- تپه دو گردو 18- تل شاه محمود و ..........</FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN><SPAN dir=ltr><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman"><B><U><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt">گردشگاههای طبیعی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>: </SPAN></U></B><SPAN lang=FA><FONT size=3>1- منطقه خان گل ودهنه تیدر ( صادق آباد ) 2- باغات فیروزی 3- عیون آباد 4- تل اسیاب<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>( آباده ) 5- دماغه ابی ( صغاد) 6- اب شتر ( آباده)<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></FONT></SPAN></FONT><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>7- شور چشمه و شیرین چشمه ( ایزدخواست ) 8- پارک شهر آباده 9- چشمه ریزه ( ایزدخواست ) 10- پارک جنگلی شهید فرهمند ( آباده ) 11- منطقه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>تفریحی خسروشیرین<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> text/html 2010-03-14T14:58:29+01:00 abfar-abadeh.mihanblog.com آبفار آباده خبر از آبفار آباده http://abfar-abadeh.mihanblog.com/post/2 <TABLE id=Table11 dir=rtl cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0 DESIGNTIMEDRAGDROP="400"> <TBODY> <TR> <TD class=News vAlign=top align=left> <TABLE id=Table16 dir=ltr cellSpacing=1 cellPadding=1 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD></TD> <TD class=Text align=right><SPAN class=maintext id=lblviews></SPAN></TD> <TD class=text dir=rtl align=right></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR> <TR> <TD class=News dir=rtl vAlign=top align=right> <TABLE id=Table13 dir=rtl cellSpacing=0 cellPadding=0 width=40 align=left border=0> <TBODY> <TR> <TD><SPAN class=quotetext><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1><STRONG><IMG class=TD_main_border id=imgStoryImage style="BORDER-RIGHT: white 0px ridge; BORDER-TOP: white 0px ridge; BORDER-LEFT: white 0px ridge; WIDTH: 4.731cm; BORDER-BOTTOM: white 0px ridge; HEIGHT: 3.175cm; BACKGROUND-COLOR: white" src="http://www.abfar-fars.ir/News/retriveImage.aspx?NewsID=1452&amp;pic=1"></STRONG></FONT></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE> <P><SPAN dir=rtl align="right"><BR></SPAN></P> <P><SPAN dir=rtl align="right"><SPAN id=lblDesc><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1><STRONG></STRONG></FONT></SPAN></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1><STRONG></STRONG></FONT></P><SPAN dir=rtl align="right"> <P><SPAN dir=rtl><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><SPAN class=text-main id=PersianDateString1_PersianDateLabel style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 8pt; COLOR: violet">یکشنبه، بیست و سوم اسفند1388</SPAN><STRONG> </STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1><STRONG></STRONG></FONT></SPAN><SPAN class=text-main id=lblContent> <P align=justify><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><STRONG><FONT color=gray>منبع خبر : شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس</FONT>- </STRONG></FONT></FONT> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><STRONG>به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس،جلسه پیگیری وصول مطالبات در آبفاروستایی شهرستان آباده برگزار و تصمیماتی برای وصول مطالبات و اصلاح الگوی مصرف و پرداخت به موقع قبوض اتخاد شد.همچنین در نشستی كه با مسئول هلال احمر این شهرستان در خصوص تزریق واكسن هپاتیت برگزار شدمقررگردیدكه كلیه پرسنل آبفاروستایی و آبداران این شركت نسبت به تزریق واكسن اقدام كنند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P><BR> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><STRONG>در جلسه دیگری كه با حضور نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی،مهندس دهقانی مدیرامورآبفاروستایی فارس ،فرماندار شهرستان آباده و سایرمسئولین این شهرستان برگزار شدمسایل و مشكلات آب آشا<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P><BR> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><STRONG>آشامیدنی روستاهای آباده مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در این راستا اتخاذ شد.<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1><STRONG></STRONG></FONT></P></SPAN> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=1><STRONG></STRONG></FONT></P></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE>