تبلیغات
مدیریت امور آبفاروستایی شهرستان آباده - مطالب خدمات مشترکین و درآمد

مدیریت امور آبفاروستایی شهرستان آباده

حیات جهان در گرو قطره های آب است ، قطره ها را دریابیم !

 

شرح عملیات فروش انشعاب دائم و موقت

 

نوع مطلب :خدمات مشترکین و درآمد ،

نوشته شده توسط:آبفار آباده

شرح عملیات فروش انشعاب دائم  و موقت

1- مراجعه متقاضی به آبدار یا پیمانکار یا امور آبفار شهرستان برای دریافت  فرم تقاضانامه خرید انشعاب (1/F/722) و تکمیل آن .

2-  مراجعه متقاضی به خدمات  مشترکین شهرستان برای ارائه فرم تکمیل شده و مدارک مندرج در آن.

3-  استعلام از رایانه امورمشترکین شهرستان برای اعلام بدهی احتمالی بابت اشتراک های دیگر.

4- تکمیل فیش  بانکی و راهنمایی متقاضی به بانک یا پست بانک برای واریز هزینه کارشناسی و تشکیل پرونده

تبصره : در پاره ای موارد بنا به تشخیص مدیر امور آبفار شهرستان مبنی بر نتیجه مثبت کارشناسی و استعلام ها و عدم بدهی متقاضی به شرکت آبفار ، با مسئولیت مدیر امور آبفار شهرستان ، ثبت هزینه تشکیل پرونده و کارشناسی و حق انشعاب در یک فیش بلامانع است .

5-  ارائه فیش واریز هزینه کارشناسی و تشکیل پرونده به اداره مالی یا باجه پست بانک (توسط متقاضی یا پیمانکار)

6-  اعزام کارشناس جهت کارشناسی و تایید فرم(1/F/722)

تبصره : در صورتی که انشعاب غیر مسکونی بوده و فاصله آن تا شبکه بیش از 20 متر و تقاضای بیش از 20 متر مکعب آب داشته باشد باید فرم (11/F/722) نیز تکمیل شود.

7-  استعلام از مدیر امور آبفار شهرستان در خصوص امکان واگذاری انشعاب (درصورتی که تقاضای انشعاب از باجه پست بانک شروع شده باشد)

8- تأیید مدیر امور آبفار شهرستان در خصوص امکان واگذاری انشعاب  (1/F/722)

9-  پاسخ به استعلام با پست بانک در خصوص واگذاری انشعاب (درصورتی که تقاضای انشعاب از باجه پست بانک شروع شده باشد)

10-  مراجعه متقاضی به اداره یا باجه پست بانک جهت اخذ نتیجه کارشناسی

11- کنترل  مدارک توسط کارشناس خدمات مشترکین یا مسئول باجه پست بانک

12-  در صورت موافقت با واگذاری انشعاب، تکمیل فرم قرارداد واگذاری انشعاب 3)/(F/722  و در صورت نیاز دریافت جواب  استعلام ها4) / (F/722 و  واریز حق انشعاب طی  فیش بانکی و ارائه به امورمالی شهرستان یا باجه پست بانک .

13-  ثبت موقت اطلاعات در رایانه و صدور برگ ارزیابی  5)/(F/722  در صورتی که فروش انشعاب توسط پست بانک انجام شود نیاز به انجام این مرحله نیست مگراینکه مراجعه متقاضی جهت انجام مرحله بعد(پرداخت هزینه حق انشعاب) بیش از یک ماه طول بکشد که در این صورت پست بانک موظف است کل پرونده را جهت ثبت اطلاعات در رایانه به امور آبفار شهرستان ارسال نماید .

14-  صدور مجوز وصل (6/F/722) ،  ابلاغ به پیمانکار و ارائه گزارش وصل .

15-  نصب انشعاب توسط پیمانکار طبق «دستورالعمل نصب انشعاب»، تکمیل فرم مربوطه و تحویل فرم تکمیل شده گزارش اتصال انشعاب (6/F/722 ) توسط پیمانکار به امور مشترکین یا باجه پست بانک .

16- ارسال پرونده مشترک از طریق پست توسط باجه پست بانک به امور آبفار شهرستان (در صورتی که تقاضای انشعاب از باجه پست بانک شروع شده باشد)

17-  ثبت دائم اطلاعات در رایانه

18-  صدور پروانه بهره برداری و تحویل به مشترک یا ارسال به پست بانک طی نامه برای تحویل به مشترک  (8/F/722 )